Tessera BV   

Algemene voorwaarden

Op alle opdrachten uitgevoerd door Tessera Translations S.L. zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing: deze zijn conform de normen voor de vertaalsector. Alle inkoopvoorwaarden die door de klant aan ons worden opgelegd, worden hierbij met nadruk uitgesloten. U wordt verondersteld deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard, wanneer u de opdracht aan ons verstrekt.

Betaling

Betalingsvoorwaarden: volledig, binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur.

Wij behouden ons het recht voor u om vooruitbetaling te verzoeken (d.m.v. overschrijving of PayPal) wanneer de omstandigheden dat noodzakelijk maken. In het algemeen geldt dit voor particulieren die wij niet kunnen natrekken en voor bedrijven en vertaalbureaus waarvan de namen op negatieve wijze staan vermeld op zwarte lijsten van wanbetalers.

Natrekken van achtergrond

Tegenwoordig helaas noodzakelijk in de wereld van zaken doen via internet.
Wij behouden ons het recht voor controles uit te voeren, waar mogelijk via handelsregisters, Kamers van Koophandel, kredietbureaus en dergelijke, en in het bijzonder aan de hand van de verscheidene zwarte lijsten en blue boards die binnen de vertaalsector veel gebruikt worden.

Kwaliteitsgarantie en correcties

Vertaalwerk is subjectief van aard, geen mechanisch proces, en moet vaak verricht worden binnen zeer beperkte tijd. Wij zijn ervan overtuigd dat de prijs/kwaliteit-verhouding die wij bieden veel hoger is dan het gemiddelde peil, maar fouten kunnen niet uitgesloten worden. Echte grammaticale fouten en onjuiste vertalingen zuillen zo snel mogelijk en kosteloos door ons worden gecorrigeerd.
Subjectieve elementen zoals stijl zullen in principe alleen maar voor correctie in overweging worden genomen, wanneer bij de aankooporder expliciet instructies zijn gegeven met betrekking tot dat aspect en wanneer de klacht hard gemaakt kan worden. Wij behouden ons het recht voor in dergelijke gevallen de bindende mening van een door beide partijen geaccepteerde derde partij te vragen.
De verplichting tot volledige betaling blijft altijd van kracht totdat wij in alle redelijkheid de gelegenheid hebben gehad redelijke correcties aan te brengen.

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid, rechtstreeks of als gevolg van schade or anderszins, boven het overeengekomen bedrag voor het uitgevoerde werk (behalve in die gevallen waarin sprake is van grove nalatigheid of opzet door medewerkers van ons bedrijf). Dit heeft zowel betrekking op de inhoud van het geleverde werk als op de inspanning naar beste vermogen van Tessera om de opdracht binnen de overeengekomen termijn uit te voeren.
Wij aanvaarden hoe dan ook geen aansprakelijkheid in gebruikelijkel force majeure omstandigheden; hiertoe behoren ook de omstandigheden waarin electronische levering niet mogelijk is als gevolg van problemen met tussenliggende systemen of software van een derde partij.

Bevoegde rechter en jurisdictie

Tessera S.L. is naar Spaans recht opgericht. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is op alle uitgevoerde opdrachten of verrichte diensten of aangegane contracten Spaans recht van toepassing; als uiterste middel zullen alle geschillen die niet op vriendschappelijke wijze kunnen worden opgelost, voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in Arnhem.Privacyverklaring en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Tessera Translations slaat klantengegevens op in verband met het regelen van opdrachten en de facturering. De klantgegevens kunnen persoonsgegevens inhouden, bijvoorbeeld het emailadres van een contactpersoon en (in het geval van privéklanten en freelancers) een privé postadres. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen en worden niet gebruikt voor andere doeleinden, zoals direct marketing, or worden niet doorgestuurd naar derden.

Bijna al onze vertalingen worden binnen het bedrijf gedaan en daarom bewaren we geen gegevens van de aanvrager, emails, of lijsten van vertaalaanbieders anders dan mensen die voor ons gewerkt hebben (wie op dezelfde manier behandeld worden als klanten).

In de uitzonderlijke gevallen dat de inhoud van het materiaal dat wij vertalen persoonsgegevens bevat (bijvoorbeeld iemands cv) zullen wij in het vervolg het bronbestand en doelbestand naderhand verwijderen. In de praktijk betekent dit dat AVG-gevoelige opdrachten als zodanig in onze database worden gemarkeerd en de bestanden in kwestie worden verwijderd zodra de betaling is ontvangen. Vanaf dat moment kunnen wij uiteraard geen aanpassingen maken of vragen over deze bestanden beantwoorden.

Onze vertaalgeheugens vallen onder de categorie "legitieme bedrijfsbelangen"; deze worden behandeld als vertrouwelijke bedrijfsgegevens en worden niet met derden gedeeld, worden veilig opgeslagen, zijn niet gestructureerd voor het verwerken van persoonsgegevens en worden alleen gebruikt bij interne vertaalwerkzaamheden voor taalkundige en syntactische doeleinden. Hetzelfde geldt voor alle vertaalgeheugens die onze vertaalbureau-klanten naar ons sturen (op hun verantwoordelijkheid; we doorlichten of onderzoeken niet de gehele inhoud.
Mocht het toch nodig zijn (bijvoorbeeld wanneer afzonderlijke zinnen privacy zouden schenden, zelfs zonder context), kunnen wij volledige opdrachten uit de vertaalgeheugens verwijderen.

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot peroonsgegevens kunt u terecht bij